Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)


Üdvözöljük a Meghívódiszkont Kft. (továbbiakban: Meghívódiszkont) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.meghivodiszkont.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit.

Kérjük, amennyiben a Honlap vásárlója kíván lenni, figyelmesen olvassa el az ÁSZF-et és kizárólag abban az esetben vegye igénybe a Honlap szolgáltatásait, amennyiben minden pontjával egyetért, és azt kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Vásárló személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken keresztül.
A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.
A szerződés nyelve magyar.
A Honlapon leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a Vásárló és a Meghívódiszkont közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Meghívódiszkont nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.
A Meghívódiszkont semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
A Honlapon valamint a jelen ÁSZF-ben feltüntetett árak minden esetben bruttóban értendők, tehát tartalmazzák a 27% ÁFA-t. A termék ára azonban a szállítás költségeit azonban nem tartalmazza.
A Honlap működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken a Vásárló rendelkezésére áll a Meghívódiszkont!
A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:

1. A Meghívódiszkont

Cégnév:                                  Meghívódiszkont Kft. 

Székhely és levelezési cím:        1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.
Fióktelep:                                7800 Siklós, Rédei Károly köz 6.  
Adószám:                                14622373-2-42
Cégjegyzékszám:                      01-09-331720
Bankszámlaszám:                     10701214-48571306-51100005 (CIB Bank)
Nyilvántartást vezető bíróság:    Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Cégtulajdonos / ügyvezető:       Gitta Bernadett 
Elektronikus elérhetőség:          info@meghivodiszkont.hu 
Telefonos elérhetőség:              +36 1 445 4549 (H-P: 9-15)

2. Felhasználási feltételek

2.1. Felelősség

Vásárló a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Meghívódiszkont nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. Meghívódiszkont kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Meghívódiszkont ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Vásárló által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Meghívódiszkont jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Meghívódiszkont jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Meghívódiszkont nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség.

Ha a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Meghívódiszkont részére. Ha a Meghívódiszkont jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Meghívódiszkont és Vásárló között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Vásárló törli a regisztrációját, vagy ha a Meghívódiszkont törli a Vásárló regisztrációját.

2.2. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Meghívódiszkont a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Meghívódiszkont előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Meghívódiszkont előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Meghívódiszkont előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Meghívódiszkont fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.meghivodiszkont.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Meghívódiszkont által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Meghívódiszkont adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Meghívódiszkont külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Meghívódiszkont által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Meghívódiszkont adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Meghívódiszkont igénybevételével Vásárló elfogadja, hogy a Meghívódiszkont a Szolgáltatás igénybevétele során a Vásárló által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott célok érdekében felhasználja.

2.2.1. Képek, honlap tartalom jogosulatlan felhasználása

A szellemi alkotások, szerzői jogi jogsértések a vonatkozó törvényi (különösen: Ptk., Btk., szerzői jogi törvény) jogkövetkezményeket vonja maga után. Meghívódiszkont fenntartja a jogát arra, hogy jogainak és gazdasági érdekeinek védelme érdekében a jogsértések ellen – a jogsértő előzetese felszólítását követően - jogi úton fellépjen. 

A Meghívódiszkont a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint fenntartja magának a jogot, hogy a jogtalanul és előzetes írásbeli engedélye nélkül átvett, magáncélon kívül a szerző engedélye nélküli üzleti célra hasznosított vagy közzétett anyagok használatáért használati díjként kötbért követeljen. A használati kötbér összege, engedély nélkül a honlapról átvett (másolt) fényképenként 20.000 Ft/nap, az engedély nélkül átvett honlap tartalomért (annak hosszától és a tartalom fajtájától függetlenül) 40.000 Ft/nap. A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a Meghívódiszkont nem köteles.

A jogsértő felhasználó, a jogsértő magatartás tanúsításával – azaz a honlap egészének, képeknek vagy egy részének jogszerűtlen felhasználásával - kifejezetten – magára nézve kötelezően alkalmazandó módon - elfogadja a jelen kötbér kikötési megállapodást. A jogsértő felhasználó a kötbéren túlmenően köteles a Meghívódiszkontnak a jogsértésből eredő egyéb kárait, költségeit megtéríteni. 

Másolásnak minősül és a kötbért megalapozza legalább 1 kép átvétele, 1 bekezdés szó szerinti vagy nagyban hasonló módon történő átvétele (pl. egyes szavak, kötőszavak kicserélésre már szóra, a szöveg egészének átszerkesztése nélkül). Jogtalan felhasználásnak minősül a Meghívódiszkont által a honlapján megjelenített termékekről saját maga által készített képek képszerkesztővel történt engedély nélküli és bizonyítható átdolgozása is.

Ha a Meghívódiszkont hitelt érdemlő bizonyítékot szerez arra, hogy konkurens vállalkozás a honlapon elérhető képeket, grafikát, szöveget stb. sajátjaként tünteti fel, úgy a Meghívódiszkont a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést is követelhet.

Ha a Meghívódiszkont jogtalan, engedély nélküli másolást, vagy jogellenes felhasználást észlel, haladéktalanul felszólítja a jogellenes felhasználót a másolástól való tartózkodásra, és felszólítja a jogtalan cselekmény abbahagyására.  A jogellenes felhasználást közjegyzői tanúsítással, és ügyvédi képernyőmentéssel is bizonyítja vita esetén. A közjegyzői ténytanúsítás közokiratnak minősül.


3. A Honlapon történő vásárlás

3.1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A Honlapon esküvői meghívók, ültető kártyák, menükártyák és egyéb kiegészítő termékek vásárolhatók meg egyedi szöveg nyomtatással. A termékek személyes megtekintésére, átvételére a Meghívódiszkont székhelyén van lehetősége a Vásárlónak. Bizonyos termékek esetében – feltéve, hogy abból korábban valaki rendelt és maradt mintapéldány - ingyenes postai minta kérése is megoldható.

3.2. Regisztráció

A Honlapon a termékek közötti böngészés nincs előzetes regisztrációhoz kötve. Vásárlás regisztrációhoz kötött.

Regisztráció kényelmi funkciókat szolgál, pl. a Vásárló bármely terméket elmentheti kedvencként. Vásárló ezáltal bármikor, további böngészés nélkül folytathatja a vásárlását. 

A Vásárló regisztrálni a Honlap felületén megtalálható „Regisztráció” menüpontra kattintást követően tud. Regisztráció esetén nincs e-mailes aktiválási folyamat, a Vásárlónak semmilyen egyéb adatot nem kell megadnia a nevén, az e-mail címén és jelszaván kívül. A regisztrációt követően a megrendelési folyamat során tud majd a Vásárló egyéb adatokat (szállítási, számlázási cím) megadni.

Vásárló jogosult a regisztrációjának törlését bármikor kérni az info@meghivodiszkont.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Meghívódiszkont haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről. Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Ha Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Meghívódiszkontot.

Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3.3. Megrendelés menete

A Vásárló a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre megrendelést adhat le, az online megrendelési űrlap kitöltésével és elküldésével. Vásárló a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

Ha a Vásárló minden szükséges adatot megadott a meghívó tekintetében, akkor a „Kosárba teszem” gombra kattintva helyezheti virtuális kosarába a megrendelni kívánt terméket. 

A Vásárló a böngészés, megrendelés bármely szakaszában a képernyő felső menüjében a „Kosaram” menüpont alatt, meg tudja megtekinteni a kosárba helyezett termékek listáját. A Vásárló a kosárból terméket az „X” gombra kattintva tudja törölni.

A „Kosaram” menüpont alján található „Tovább az adataim megadására” gombra kattintást követően, a rendelés teljesítéséhez szükséges adatok megadására van szükség a Vásárló részéről (Vásárló adatai, szállítási mód, számlázási adatok) valamint megjegyzést fűzhet a rendeléséhez. 

A „Tovább a fizetési módokhoz” gombra kattintva a Vásárlónak ki kell választania a kívánt fizetési módot. 

Vásárló ezen a felületen kérheti a megrendelés sürgős elkészítését a jelölőnégyzet kipipálásával. Sürgősségi nyomtatás nem kérhető minden termék esetén, azonban a megrendelési felületen minden esetben jelölésre kerül, ha az adott terméknél a sürgősségi elkészítés kérhető.

A „Tovább a megrendelés összesítőjére” gombra kattintva egy összesítő felületre érkezik a Vásárló, ahol ellenőrizheti rendelésének helyességét. Amennyiben rosszul adta meg a mennyiséget vagy egyéb hibát vél felfedezni, a rendelés véglegesítéséig a „Vissza” gombra kattintva javíthatja a hibát.

Ha az összesítő felületen a megrendeléssel kapcsolatosan minden adat megfelelő, a Vásárlónak először el kell fogadnia a jelölőnégyzet kipipálásával jelen ÁSZF-et és Adatkezelési Tájékoztatót, ezt követően pedig megrendelését véglegesen elküldeni a megrendelési felület alján található „Fizetés” gombra kattintva a Meghívódiszkont részére.

A rendelés feladása tehát „Fizetés” gombra kattintással történik, ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Ha a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni a Meghívódiszkont felé a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A szerződés megkötését a Meghívódiszkont a megrendelés visszaigazolását követően csak abban az esetben tagadhatja meg, ha a megrendelt termék nincsenek készleten kellő mennyiségben, vagy az már a Meghívódiszkonton kívül álló ok miatt már nem beszerezhető, vagy a Vásárló a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatástól merőben eltérő szolgáltatást kér, amit a Meghívódiszkont részéről nem kivitelezhető.

3.4. A megrendeléssel kapcsolatos egyéb információk, szolgáltatások, díjak 

3.4.1. Egyedi szövegezés kérése 

A meghívók, ültetőkártyák vagyis valamennyi termék „üresen” nem rendelhető. Ez azt jelenti, hogy a Vásárló kizárólag nyomtatással rendelheti meg bármely terméket, és ez esetben az a szöveg kerül a termékre nyomtatásra, amit a Vásárló a kiválasztott termék rendelési felületén megadott a nyomtatandó szöveg adatok erre szolgáló felületén. A termék ára magába foglalja a szövegnyomtatást, és a termékek összeállítását is (csomagolás, hajtogatás, masnizás, ragasztás stb.), ezekre a Meghívódiszkont külön költséget nem számol fel.

3.4.2. Előleg/vételár kiegyenlítése

A megrendelt termékek teljes vételárának előzetes kifizetése nem szükséges. Azonban a megrendelt termékek egyedisége – tekintettel arra, hogy egyedi nyomtatással készül - miatt szükséges, hogy a megrendelés során a Vásárló a teljes fizetendő végösszegnek az 50%-át előleg címén megfizesse a Meghívódiszkont részére. Bankkártyás fizetés választása esetén a Vásárló kizárólag csak az előleget tudja kifizetni, melynek pontos összege a fizetési felületen megjelenik, a teljes összeg kifizetésére nincs lehetőség. Egyéb fizetési lehetőség (pl. átutalás) választása esetén kérjük a Vásárlót, hogy kizárólag az előleg összegét fizesse meg a Meghívódiszkont részére. Teljes összeg befizetése esetén a Meghívódiszkont a megrendelést visszaigazoló e-mailben is tájékoztatja az előleg összegéről a Vásárlót. Külföldre szállítandó rendelés esetén a teljes vételár kiegyenlítése szükséges.

Ha az előleg/vételár a megrendelést követő 2 héten belül semmilyen formában nem kerül kiegyenlítésre a Vásárló részéről, illetve Vásárló nem jelzi előre későbbi fizetési szándékát, az inaktív megrendelést a Meghívódiszkont töröli rendszeréből.

3.4.3. Látványterv elkészítése, átküldése, jóváhagyás, gyártás

Ugyanazon termékhez csak egy szövegváltozatot lehet megadni és a Meghívódiszkont a Vásárló részére készített látványterv, grafikai szerkesztés elkészítése során ezt a szöveget használja. 
Ha a Vásárló kiválaszt egy meghívót, amit esküvőre és pl. vacsora meghívásra is fel szeretne használni, úgy ugyanazt a meghívót kétszer kell, hogy a kosarába tegye, és más-más szöveget szükséges megadnia. Grafikai szerkesztés költsége 2900 Ft//termék/szövegváltozat. Ha egy rendelésen belül a Vásárló 2 fajta meghívót szeretne, valamint mindehhez menükártyát és ültetőkártyát is, akkor bruttó 4x2900 Ft a szerkesztés költsége. A grafikai szerkesztés 1 szövegverziót, illetve a grafikai elrendezés maximálisan 5 alkalommal történő módosítását foglalja magába.

3.4.3.1. Normál határidős rendelés

A Meghívódiszkont normál határidős rendelés esetén az előleg/vételár beérkezését követő 5 munkanapon belül e-mailben átküldi a Vásárló részére a termék szövegezésének tervezetét (látványterv) ellenőrzésre és jóváhagyásra, amelyre vonatkozóan a Vásárló módosítási igényt terjeszthet elő. 

Módosítási kérés esetén az új látványterv elkészítésének és Vásárló részére történő kiküldésének határideje 3 munkanap, minden egyes módosítási kérésnek megfelelő változtatást követően. A tervezet módosítására a Meghívódiszkont 5 alkalmat biztosít a Vásárló számára, melyet a visszaigazolt teljes vételár magában foglal. A látványterv Vásárló általi írásbeli jóváhagyása után a szövegben előforduló bárminemű hibáért (így például a helyesírási hibák, elírások, rossz időpont, túl kicsi betűk...stb.) Meghívódiszkont felelősséget nem vállal. Az esetleges újragyártás költsége ilyen esetben a Vásárlót terheli. Tekintettel arra, hogy a Vásárlónak 5 alkalom áll rendelkezésére ahhoz, hogy módosítási igényeket terjesszen elő és a módosítási igényeknek megfelelő látványtervet a Meghívódiszkont az egyes igények beérkezésétől számított 3 munkanapon belül (igényenként 3 munkanap) szolgáltassa, ezért a teljes megrendelés teljesítési határideje a módosítási igények számától függ.

Normál határidős rendelés esetén a látványterv Vásárló általi jóváhagyásától számított 10 munkanapon belül a jóváhagyott látványterv szerinti meghívót legyártja és a Meghívódiszkont átadja a futárnak a csomagot/csomagpontra szállíttatja. A szállítási idő pedig a szállítónak történő átadást követő plusz 1-2 munkanap. Személyes átvétellel történő rendelés esetén a megrendelés a Meghívódiszkont által küldött értesítésben megjelölt naptól átvehető, ez esetben nincs 1-2 munkanapos szállítási határidő.

3.4.3.2. Sürgősségi feláras rendelés 

SÜRGŐSSÉGGEL rendelt termékek esetén a látványterv első tervezetének átküldési határideje, az előleg/vételár beérkezését követő 1 munkanap. Sürgősségi feláras rendelés esetén is biztosított a Vásárló számára, hogy a látványtervvel kapcsolatban módosítási igényt küldjön a Meghívódiszkont részére. A látványterv módosítására a Meghívódiszkont 5 alkalmat biztosít, melyet a visszaigazolt teljes vételár magában foglal. Módosítási kérés esetén az új látványterv elkészítésének és Vásárló részére történő kiküldésének határideje 1 munkanap A Vásárló azonban elfogadja, hogy minél több módosítási igénnyel él, a teljes megrendelés teljesítési határideje hosszabb lehet. 

(Például:

-hétfő: megrendelés elküldése, 
-kedd: látványterv kiküldése, 
-szerda-csütörtök: Vásárló még nem küldte jóváhagyását; 
-péntek: Vásárló módosítási igényt küldött;
-Szombat-vasárnap: nem munkanap, vagyis az új látványterv
-hétfőn: kerül kiküldésre. 
-Ha hétfőn jóváhagyja a Vásárló, akkor a megrendelés szerdáig legyártásra és átadásra kerül a futár részére.
-Péntek: kiszállítás várható napja.)

Sürgősségi feláras rendelés esetén a látványterv Vásárló általi jóváhagyását követően a Meghívódiszkont soron kívül nyomtatja a jóváhagyott látványterv szerinti megrendelést, ami a jóváhagyástól számított maximum 2 munkanapon belül elkészül és ezt követően kerül átadásra a futárnak vagy csomagpontra szállításra. A szállítási idő ez esetben is a szállítónak történő átadást követő plusz 1-2 munkanap.Személyes átvétellel történő rendelés esetén a megrendelés a Meghívódiszkont által küldött értesítésben megjelölt naptól átvehető, ez esetben nincs 1-2 munkanapos szállítási határidő.

A látványterv Vásárló általi írásbeli jóváhagyása után a szövegben előforduló bárminemű hibáért (így például a helyesírási hibák, elírások, rossz időpont, túl kicsi betűk...stb.) Meghívódiszkont felelősséget nem vállal. Az esetleges újragyártás költsége ilyen esetben a Vásárlót terheli. 

3.4.3.3. Látványterv módosításának költsége

A látványterv módosítására a Meghívódiszkont 5 alkalmat biztosít a Vásárló számára, melyet a visszaigazolt teljes vételár magában foglal. 5 alkalommal történő módosítás után a Meghívódiszkont minden további látványterv (6-7-8 stb.) készítéséért további bruttó 1000 Ft/alkalom felárat számít fel, tekintettel arra, hogy a további korrektúra, a Vásárló igényei szerinti további kijavítása, illetve átszerkesztése - mely az eredeti tervektől nagymértékben eltér - a Meghívódiszkontnak jelentős többletmunkát eredményez.

Meghívódiszkont a Vásárló rendelkezésére álló 5 alkalom kimerítése előtt, e-mailben értesíti a Vásárlót, hogy az 5. javítást követően a fent megjelölt felár felszámítására kerül sor. Amennyiben a Vásárló ezt az ajánlatot írásban elfogadja (e-mailben visszaigazolja a Meghívódiszkont felé), a Meghívódiszkont minden további értesítés nélkül elkészíti a további korrektúrákat.

3.4.4. Sürgősségi felár

A termékek sürgősségi felárral is rendelhetőek, melynek díja egységesen bruttó 5000 Ft. minden esetben. Bizonyos termékek nem rendelhetőek sürgősséggel. A sürgősség bejelölésére a termék kosárba tétele után, a kosár felületen van lehetőség. Bizonyos termékek sürgősséggel nem rendelhetőek, e termékek esetében a kosár felületen a sürgősség bejelölésére nincs lehetőség.  Ez azt jelenti, hogy ha a Vásárló több terméket helyez a kosarába és pl. csak 1 termék rendelhető sürgősségi felárral, a többi nem, akkor a rendszer a Vásárló teljes megrendeléséhez NEM fogja felajánlani a sürgősségi gyártást, Ez esetben a sürgősségi megrendelés és kiszállítás kizárólag az adott termék esetében értelmezhető.

3.4.5. Szövegezéshez használt színek

PANTONE színkód hiányában színhelyességre vonatkozó reklamációt a Meghívódiszkontnak nem áll módjában elfogadni. A látványterven történő módosítási kérelmek esetén az újabb tervet a Meghívódiszkont maximum 3 munkanapon belül küldi. A Vásárló általi jóváhagyást a Meghívódiszkont kizárólag írásban fogadja el!

3.4.6. Termék megjelenítése a Honlapon

A Meghívódiszkont mindent megtesz, hogy a Honlapon megjelenő színek megfeleljenek a valóságnak. Ezen erőfeszítések ellenére az adott esetben a megjelenített termékek színe - főként színárnyalatban - eltérhet a valóságtól, mivel azok nagymértékben függnek a Vásárló által használt monitortól, illetve annak beállításától. Felhívjuk a Vásárlók figyelmét, hogy a megrendelés leadását megelőzően figyelmesen olvassa el a termékleírást, ahol a Meghívódiszkont az adott termék színére vonatkozó információt minden esetben közzéteszi. Nyomtatással kért termékek esetében a Meghívódiszkont semmilyen önreklámot nem helyez el a termékeken, azonban mivel a meghívók jelentős része külföldi neves gyártók terméke, sok esetben a termék hátoldalán a gyártó márkajelzése, termék kódszáma a gyártó által feltüntetésre kerül. Mivel ezek eltávolítására a Meghívódiszkontnak nincs lehetősége, erre vonatkozó reklamációt a Meghívódiszkontnak nem áll módjában elfogadni.

3.5. Adatbeviteli hibák javítása

A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Meghívódiszkont részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „X” gombra kattintva, „Vissza” gomb használata korábban megadott adatok módosítása érdekében). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

3.6. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Vásárló által elküldött ajánlat rendszerbe történő megérkezését a Meghívódiszkont késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján – első visszaigazoló email - visszaigazolja a Vásárló részére. Az automatikusan a Megrendelő részére küldött visszaigazoló e-mail nem minősül a Meghívódiszkont részéről a Megrendelő által tett ajánlat elfogadásának, és az első automatikus visszaigazolással érvényes szerződés nem jön létre a Meghívódiszkont és a Vásárló között. Az automatikus visszaigazoló emailt a rendszer küldi, jelezve, hogy a megrendelés beérkezett a Meghívódiszkont rendszerébe.

A megrendelési igény beérkezését követően a Meghívódiszkont megkezdi a megrendelés feldolgozását, majd a megrendelés feldolgozásának és az ajánlat elfogadásának megtörténtéről – szintén legkésőbb 48 órán belül - egy második emailben – ajánlat elfogadó email - tájékoztatja a Vásárlót, mellyel érvényes szerződés jön létre a Meghívódiszkont és a Vásárló között. E visszaigazoló e-mail a Meghívódiszkont részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a Meghívódiszkont és Vásárló között.

A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legfeljebb 48 órán belül nem kapja meg Meghívódiszkonttól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

A megrendelés minden egyes státuszról a Meghívódiszkont automatikus értesítőt küld a megadott e-mail címre.

Ha Vásárló rendelését már elküldte a Meghívódiszkont részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Meghívódiszkont felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

3.7. Fizetés 

Vásárló a Honlapon az alábbi fizetési módok közül választhat.

 • Átutalással bankszámlára: Vásárló a megrendelt termékek 50%-át, azok kiszállítását, megelőzően fizeti meg a Meghívódiszkont Kft., 10701214-48571306-51100005   
  CIB Banknál vezetett bankszámlára banki átutalás útján. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. 
 • PAY PAL-al: Azonosítónk: info@meghivodiszkont.hu
 • Bankkártyával a Simple által biztosított biztonságos fizetési felületen keresztül, kizárólag a megrendelés leadását követően.

Bármely fizetési lehetőség választása esetén, a megrendelés teljesítésének megkezdéséhez a vételár 50%-nak előzetes befizetése szükséges. A fennmaradó összeget a Vásárló a kiszállítás során készpénzben vagy bankkártyával köteles megfizetni a Meghívódiszkont részére, a futár vagy GLS csomagponton az Eladó részre. Személyes átvétel esetén kizárólag készpénzben tudja a Vásárló a Meghívódiszkont megbízottja részére kifizetni megrendelését.

3.8. Számla

Meghívódiszkont a megrendelt termékről elektronikus számlát állít ki, melyet a Vásárló által megadott email címre küld ki a Meghívódiszkont. Vásárló a megrendelés elküldésével, illetve az ÁSZF elfogadásával elfogadja és hozzájárul, hogy a Meghívódiszkont, részére elektronikus számlát küldjön a megrendelés során megadott email címre.

3.9. Szállítás

A megrendelt termékek átvétele a Vásárló választása szerint, az alábbi módokon történhet:

 1. Személyes átvétellel,
 2. GLS General Logistics Systems Csomag-Logisztikai Kft. futárszolgálattal
 3. GLS Csomagponton keresztül.

3.9.1. Személyes átvétel

A Vásárlónak a személyes átvételre a Meghívódiszkont székhelyén van lehetősége, hétfőtől - péntekig 9:00-15:00 között, mely esetben semmilyen szállítási díj nem kerül felszámításra. A Meghívódiszkont székhelyének címe: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.
Figyelem: a koronavírus miatti rendkívüli helyzetre tekintettel és a munkahelyi átszervezések miatt a személyes átvétel lehetősége 2020. március 13-tól átmenetileg szünetel.

3.9.2. GLS Futárszolgálat

GLS Futárszolgálat választása esetén, ha a Vásárló a GLS által megjelölt napon – GLS által küldött emailben meghatározott - a megrendelését átvenni nem tudja, a GLS értesítőt hagy és a Vásárló a futárszolgálattal újabb, 5 munkanapon belüli időpontot tud telefonon egyeztetni. Újabb kiszállítási időpont hiányában, 5 munkanapon túl a futárszolgálat automatikusan visszaküldi a csomagot a Meghívódiszkontnak. Ezt követően, ha a csomag másodszorra is feladásra kerül, a szállítási díj ismételten felszámításra kerül, melynek költsége a Vásárlót terheli.

A Meghívódiszkont részére, az átutalt vagy online kifizetett előlegen felüli vételár összegét a Vásárlónak, a kiszállításkor a futárnak kell kifizetni készpénzben vagy bankkártyával.

Ha Vásárló sérülést tapasztal a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérje jegyzőkönyv felvételét és küldje vissza a futárral a csomagot. Ilyen esetben a termék visszaküldését a Meghívódiszkont díjmentesen biztosítja. 

3.9.3. GLS Csomagpont

A Vásárló a megrendelés során GLS Csomagponton történő átvételt is választhat. A megrendelési felületen tud a Vásárló az átvevőpontok között választani. 
A Vásárló a Csomagponton a fennmaradó vételárat készpénzben, illetve bankkártyával tudja kifizetni. Ha Vásárló sérülést tapasztal a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérje jegyzőkönyv felvételét és küldje vissza a futárral a csomagot. Ilyen esetben a termék visszaküldését a Meghívódiszkont díjmentesen biztosítja. Csomagpontok elérhetősége: http://www.csomag.hu/csomagpont-kereso

3.9.4. Szállítási költségek, szállítási idő

A Vásárló a szállítás költségéről, illetve a szállítás idejéről bővebben a Honlapon elérhető „Szállítási információk” menüpontban tájékozódhat.

A Meghívódiszkont - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Meghívódiszkont késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Meghívódiszkont a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vásárló jogosult a szerződéstől elállni.

A Vásárló póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha

 1. a Meghívódiszkont a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
 2. a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

4. Elállási jog

4.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén 

 1. a terméknek,
 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Meghívódiszkont, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak. Tekintettel arra, hogy a termékek a Vásárló által megadott adatok alapján egyedi szöveg nyomtatásával készül, tehát a fogyasztó utasítása alapján személyre szabottan készül, egyedi termék, emiatt a Vásárló a nyomtatást követően nem jogosult elállási jogának gyakorlására. Mindaddig, amíg a termék gyártása – feliratozása - nem kezdődik meg, a Vásárló jogosult a megrendelésétől elállni. Elállás esetén a Vásárló az alábbi jogok illetik és kötelezettségek terhelik az elállással összefüggésben: 

4.1.1. Elállási nyilatkozat elküldése

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Meghívódiszkont részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló emailhez mellékelt vagy a következő linken keresztül elérhető elállási nyilatkozat - mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Meghívódiszkont részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 4. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Meghívódiszkont emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Meghívódiszkontnak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Meghívódiszkont a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A nyilatkozatot az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül tudja a Vásárló előterjeszteni.

4.1.2. Termék visszaküldése a Meghívódiszkont részére

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Meghívódiszkont 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Meghívódiszkont címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Meghívódiszkont vállalta e költségek viselését. A Meghívódiszkont azonban nem vállalja át a visszaszállítást, vagy annak más szállító általi megszervezését, lebonyolítását, illetve költségét a Fogyasztótól. Meghívódiszkontnak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

A terméket minden esetben a Meghívódiszkont Kft., 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. címre küldje vissza.

4.1.3. Vételár visszatérítése

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Meghívódiszkont visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Meghívódiszkont által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.  Meghívódiszkont jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Meghívódiszkont a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Meghívódiszkont, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

4.1.4. Fogyasztó felelőssége

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Meghívódiszkont tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését. 


5. Szavatosság

5.1.   Kellékszavatosság 

Vásárló a Meghívódiszkont hibás teljesítése esetén a Meghívódiszkonttal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Meghívódiszkont számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Meghívódiszkont költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Meghívódiszkont adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Meghívódiszkonttal.

Vásárló közvetlenül a Meghívódiszkonttal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a Meghívódiszkonttól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Meghívódiszkont csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Meghívódiszkont bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

5.2. Termékszavatosság  

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az 5.1pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Meghívódiszkont) szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó (Meghívódiszkont) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Meghívódiszkont) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

5.3. Szavatossági igények érvényesítése

Szavatossági igényeit a Vásárló az alábbi elérhetőségeken keresztül érvényesítheti:

Név: Meghívódiszkont Kft.   
Cím: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.       
E-mail: info@meghivodiszkont.hu

5.4. Jótállás

Meghívódiszkont nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna és termékeire vonatkozóan jótállási kötelezettséget nem vállal.


6. Jogérvényesítési lehetőségek

6.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Vásárló a termékkel vagy a Meghívódiszkont tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait előterjesztheti az alábbi elérhetőségeken keresztül: 

Meghívódiszkont Kft.
Levelezési cím: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.       
Telefonszám: + 36 1 445 4549                     
E-mail: info@meghivodiszkont.hu                      

A Meghívódiszkont a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Meghívódiszkont a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

A Meghívódiszkont a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Meghívódiszkont a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Meghívódiszkont az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Meghívódiszkont egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Meghívódiszkont a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Meghívódiszkont az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

6.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Meghívódiszkont és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Meghívódiszkonttal való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Tájékoztatjuk, hogy az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt.

Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. 

Emiatt a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.

Ha a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Vásárló az alábbi linken keresztül tudja megkeresni a panasszal érintett területileg illetékes hivatalt.

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára.
A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. 

Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el ingyenesen és gyorsan. 

Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében, ki kell töltenie egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldeni a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Ha a Meghívódiszkont a Vásárló panaszát elutasítja, úgy a Vásárló jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni. A békéltető testületi eljárása megindításának feltétele, hogy a Vásárló a Meghívódiszkonttal közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.  A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Meghívódiszkont és a Vásárló között.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

Budapesti Békéltető Testület székhelye:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 • Bírósági eljárás kezdeményezése

A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

7. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Meghívódiszkont jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata során a módosítások elfogadásával – kivéve a tiltakozás esetét - válnak hatályossá a Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni. 

8. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Meghívódiszkont tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Meghívódiszkont irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021.03.04.